French Commerce
Le Club

Etický Kodex a podmínky členství

Preambule

„Jsme pojítkem podnikatelů a firem mezi Francií a Střední a Východní Evropou.“

French Commerce Le Club (dále „FCLC“), je sdružení podnikatelů a firem, kteří mají společný zájem na rozvoji ekonomických a kulturních vztahů mezi Francií a Střední a Východní Evropou. Hlavním cílem je vzájemné sdílení zkušeností, přinášení obchodních příležitostí, budování dobrého jména regionu Střední a Východní Evropy a optimalizace zdrojů.

Začínající podnikatele podporujeme v začátcích a pomáháme jim v rozvoji svých aktivit, více rozvinuté společnosti pak doprovázíme v růstu na francouzském trhu.

Náš Etický kodex určuje hodnoty a pravidla, podle kterých mají všichni členi klubu French Commerce Le Club (spolu)pracovat.

K základním hodnotám Frech Commerce Le Club patří: 

Respekt

Jsme profesionálové a respektujeme naše klienty, jejich požadavky a produkty. Ovládáme a respektujeme místní legislativy. Respektujeme naše osobní životy a tedy i čas, který každý vkládá do své práce.

Soutěživost

Máme rádi výzvy a máme chuť vyhrát. Víme, že bez pořádného tréningu to nejde a tak uděláme vše proto, abyste byli řádně připraveni. Vyhrajte s námi!

Blízkost

Jsme vždy blízko našim klientům a to jak v České republice, tak ve Francii díky našim partnerům a spolupracovníkům. Jsme blízko produktům, které propagujeme. S každým klientem se sejdeme, abychom dobře porozuměli jeho strategii, produktům a požadavkům.

Otevřenost

Jsme otevření novým myšlenkám a produktům. Hrajeme též s otevřenými kartami, protože si myslíme, že otevřenost je matkou respektu.

 

I. Základní principy činnosti FCLC

 1. Členi FCLC dodržují při všech svých aktivitách platné právní předpisy a zásady poctivého a čestného jednání.
 2. Být členem FCLC znamená mít vysokou úroveň professionality, informovat se o novinkách v oboru a pokračovat ve vzdělávání se pro další odborný růst.
 3. Být členem FCLC znamená sdílet vzájemné hodnoty respektu, demokracie a udržitelného rozvoje.
 4. FCLC netoleruje mezi svými členy jakoukoliv diskriminaci z důvodu věku, rasového či etnického původu, národnosti, politických názorů, náboženského přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace či zdravotního stavu dotčených osob.
 5. Členi FCLC si jsou vědomi jejich společenské odpovědnosti při veškeré jejich činnosti. Prosazují zásady etického podnikání a využívají své odborné kapacity k ochraně veřejných zájmů.
 6. Členství v FCLC se platí na rok od vystavení faktury, pokud není uvedno jinak.

II. Vztahy s obchodními partnery a klienty

 1. Člen FCLC se zavazuje jednat se svými obchodními i dalšími partnery a klienty s respektem, profesionálně, čestně a zdvořile.
 2. Člen FCLC se zavazuje přijímat pouze závazky, u nichž je důvodně přesvědčen o své schopnosti je řádně plnit.
 3. Člen FCLC se zavazuje vždy vystupovat tak, aby neohrozil dobrou pověst svou, FCLC ani svých obchodních partnerů a klientů. 
 4. Člen FCLC se zavazuje respektovat důvěrnost informací, které získá při jednání se svými obchodními partnery a klienty a v souladu se zákonem zaručuje mlčenlivost ve vztahu k těmto informacím.
 5. Členi FCLC se zavazují nepoužívat důvěrné informace, s nimiž se při jednání s ostatními členy setkají, k jinému účelu, než ke kterému jim tyto informace dotyčný člen komunikoval, bez jeho předchozího souhlasu. Tím není dotčena povinnost členů FCLC poskytovat informace v souladu s platnými právními předpisy. 
 6. Člen FCLC se zavazuje přijímat od obchodních partnerů a klientů pouze drobné pozornosti (reklamní dárky nebo běžné formy pohostinnosti), pokud jsou v malé hodnotě, nemají vliv na bezúhonnost nebo dobrou pověst kohokoli zúčastněného, a nemohou být vykládány jako záměr získat nebo poskytnout neoprávněnou výhodu. 
 7. Člen FCLC se zavazuje neposkytovat podporu osobám či společnostem vyvíjejícím aktivity se zakázanými a návykovými látkami, subjektům porušujícím při své činnosti lidská práva a lidskou důstojnost, osobám významně poškozujícím životní prostředí nebo jiné veřejné zájmy, osobám, u nichž existuje závažné podezření z korupčního nebo jinak nezákonného jednání, ani subjektům, financovaným z podstatné části výše uvedenými osobami. 
 8. Člen FCLC souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Dvorak & Svoboda s.r.o. a dále s jejich případným poskytnutím dalším členům klubu FCLC (profil člena, emailová adresa, telefonní číslo).

III.  Transparentnost

 1. FCLC informuje o svých aktivitách na svých internetových stránkách a sociálních médiích. Zveřejňuje mimo jiné pořádané schůzky a semináře, články o aktuálním dění ve Francii a v regionu Střední a Východní Evropy, aktuální znění svého etického kodexu a výroční zprávy.
 2. Při výběru svých dodavatelů postupuje FCLC transparentně a v souladu s platnou právní úpravou (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění). Uplatňuje přitom zejména kritéria přiměřených cen, kvality zboží a/nebo nabízených služeb a transparentnosti. 

IV. Pravidla financování

 1. FCLC je servis poskytovaný společností Dvorak&Svoboda s.r.o.. Fungování FCLC je financováno s členských příspěvků jeho členů, soukromých a veřejných fondů a ze zisků jím vyvíjených aktivit.
 2. FCLC vede řádné účetnictví podle platných právních předpisů, zohledňující veškeré jeho finanční transakce.
 3. FCLC nepřijímá finanční ani věcné dary od subjektů, kterým podle čl. II. bodu 7. tohoto Etického kodexu neposkytuje podporu a s nimiž neuzavírá obchodní vztahy. 
 4. FCLC rovněž nepřijímá finanční ani věcné dary od politických stran a hnutí. 

V. Vztahy členů klubu

 1. Základním principem vztahů mezi členy FCLC je vzájemná úcta a respekt.
 2. FCLC podporuje otevřenou diskusi o své činnosti a respektuje právo svých členů vyjadřovat k ní své názory, podněty a připomínky. 
 3. FCLC od svých členů očekává průběžné rozvíjení jejich znalostí a dovedností, a zájem přispívat k úspěchu organizace jako celku. K tomuto přístupu své členy motivuje a vytváří pro něj podmínky.
 4. Člen FCLC se zavazuje vyhýbat se činnostem, jež by mohly vést k poškození dobré pověsti FCLC a jejich členů. 
 5. Členi jsou povinni respektovat a chránit důvěrné informace ohledně FCLC a jeho členů. 

VI. Dodržování etického kodexu

 1. FCLC i všichni jeho členi jsou povinni dodržovat zásady a pravidla stanovená v tomto etickém kodexu. Jejich porušení může vést ke krátkodobému nebo dokonce trvalému vyloučení člena z klubu.
 2. Členi i jiné osoby mohou oznámit podezření z porušení etického kodexu zástupcům vedení FCLC.
 3. Bude-li porušení zásad a pravidel, stanovených v tomto etickém kodexu, přezkoumáno z podnětu člena FCLC nebo jiné osoby, má tato osoba právo být informována o závěrech, týkajících se svého podnětu. V případě nesouhlasu s těmito závěry se může obrátit na valnou hromadu se žádostí o jejich přezkoumání.
 4. Vůči osobě, která upozorní na možné porušení tohoto etického kodexu, nepodnikne FCLC žádné sankční ani obdobné kroky.
 5.  

Platí od 1. 7. 2017