French Commerce
Blog

Your news from business

Na co vše je potřeba myslet při vysílání zaměstnanců do Francie? Jaké jsou Vaše povinnosti a jak se na ně připravit? Tento článek je překladem informačního webu francouzské administrativy a netýká se společností v oblasti mezinárodní dopravy, pro něž existují ještě další povinnosti.

Firmy mající své sídlo mimo Francii mohou dočasně vysílat své zaměstnance do Francie za účelem poskytnutí služby. Všichni zaměstnavatelé mimo Francii, kteří mají na francouzském území poskytnout službu, musejí ještě před jejím výkonem předložit pracovnímu inspektorátu, pod nějž místo výkonu služby spadá, předběžné ohlášení o nadnárodním vyslání zaměstnanců. Pokud český zaměstnavatel nebo francouzský zadavatel či klient zanedbají své povinnosti, může jim být uložena správní pokuta 2 000 eur za jednoho vyslaného zaměstnance (nebo 4 000 eur při opakovaném protiprávním jednání), celková výše pokuty však nemůže přesáhnout 500 000 eur.

Od června 2016 se ve Francii striktně aplikuje Evropská směrnice 2014/67, takzvaná „prováděcí směrnice“, která jako dočasný kompromis před revizí původní směrnice 96/71 upřesňuje, jak aplikovat a kontrolovat právě tuto původní směrnici.

Pokud hledáte svého zástupce ve Francii či máte nějaký dotaz, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obsah

Dotčené činnosti

Povinnosti vysílající společnosti

Předběžné ohlášení o vyslání zaměstnanců

Ohlášení musí obsahovat:

V ohlášení musí být také uvedeno pro přijímací společnost a především pro klienta:

Kontroly pracovních inspektorů.

Jmenování zástupce ve Francii

Povinnosti přijímací společnosti

Ověření prohlášení subdodavatele

Jednotný rejstřík zaměstnanců.

Upozornění týkající se ubytování a pracovních předpisů

Solidární odpovědnost v případě zanedbání povinností

 

Dotčené činnosti

Činnosti, které mohou vést k dočasnému vyslání zaměstnanců české společnosti do Francie, jsou:

 • poskytnutí služby (jakožto subdodavatel) v rámci smlouvy o poskytování služeb v oblasti průmyslové, obchodní, řemeslné, volné nebo zemědělské činnosti;
 • mobilita v rámci jedné skupiny: nevýdělečné poskytnutí zaměstnanců mezi společnostmi jedné skupiny za určitým úkolem nebo kvůli školení;
 • poskytnutí zaměstnanců od agentur práce: agentura nabízející dočasné zaměstnání (intérim) se sídlem mimo Francii může do uživatelské společnosti ve Francii vyslat zaměstnance s konkrétním úkolem;
 • pracovní výkon pro vlastní potřebu (poskytnutí služby sám sobě): společnost se sídlem mimo Francii, která může, ale nemusí být vlastníkem závodu ve Francii, tam může dočasně vyslat své zaměstnance s konkrétními úkoly (např. dodávka klienta).

Povinnosti vysílající společnosti

Během pobytu vyslaných zaměstnanců ve Francii se zaměstnavatel musí řídit francouzskými pravidly (francouzským zákoníkem práce, tamními zákony, předpisy, kolektivními smlouvami atd.), co se týče platu, rovnosti žen a mužů v zaměstnání, délky pracovní doby, pracovních podmínek apod. 

Na druhou stranu se na vyslané zaměstnance nevztahují ustanovení francouzského pracovního práva dotýkající se uzavírání a rozvazování pracovních smluv, školení, důchodu atd. V těchto případech se na vyslané zaměstnance vztahují právní předpisy vysílající země.

Vyslaný zaměstnanec zůstává v pracovním poměru se svým českým zaměstnavatelem a nepřestává od něj dostávat plat. Mezi zaměstnancem a francouzským podnikem, do něhož byl vyslán, neexistuje smluvní poměr.

Zaměstnavatelé sídlící mimo země EU musejí mít na dobu výkonu činnosti ve Francii pracovní povolení.

Zaměstnanci, kteří nejsou občany EU, ale jejichž zaměstnavatelé sídlí v EU, mohou být do Francie vysláni, aniž by se museli prokazovat pracovním povolením, ale musejí mít oprávnění k výkonu práce v zemi, v níž sídlí jejich zaměstnavatel.

Po dokončení úkolu se zaměstnanci vracejí do své domovské společnosti.

Předběžné ohlášení o vyslání zaměstnanců

Před poskytnutím služby musí český zaměstnavatel ohlásit vyslání zaměstnanců místní „Direccte“ (pobočka krajského ředitelství pro podniky, konkurenci, práci a zaměstnanost). Toto ohlášení musí být povinně sepsáno francouzsky a odesláno doporučeně s doručenkou, faxem, elektronickou poštou, nebo přes elektronický portál SIPSI: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/.

Zaměstnavatel musí v ohlášení uvést totožnost všech zaměstnanců, jež chce do Francie vyslat, ať jsou občany země EU, či nikoli.

Na dopravní společnosti, které do Francie dočasně vysílají řidiče pozemní či říční dopravy, se tato povinnost nevztahuje.

Ohlášení musí obsahovat:

 • dopis s odůvodněním výběru zaměstnance a upřesněním jeho funkcí;
 • žádost o pracovní povolení (pro země mimo EU);
 • doklad o propojení francouzských a českých společností;
 • kopii posledního výkazu o zaplacení příspěvků do fondu pro placené volno;
 • kopii pasu nebo dokladu totožnosti zaměstnance;
 • životopis zaměstnance, pokud se výkon jeho práce musí řídit předepsanými specifickými podmínkami (nebo jiný doklad o kvalifikaci: diplom, titul apod.).

V ohlášení musí být také uvedeno pro přijímací společnost a především pro klienta:

 • jméno, název firmy, údaje smluvních stran, reference, hlavní činnost atd.;
 • místa výkonu služeb;
 • jméno a osobní údaje zástupce ve Francii;
 • jméno, osobní údaje, národnost, kvalifikace, pracovní místo, výše finanční odměny každého vyslaného zaměstnance;
 • místo, kde budou zaměstnanci ubytováni.

Víte, že...

V návaznosti na Macronův zákon se od roku 2016 předběžné ohlášení o vyslání zaměstnanců musí vyplňovat přes elektronický portál SIPSI. Než vyjde nařízení, které upřesní, jak by se při vyplňování mělo postupovat, stačí ohlášení zaslat poštou nebo faxem.

Kontroly pracovních inspektorů

Dojde-li ke kontrole pracovními inspektory, mohou být po zaměstnavateli požadovány tyto dokumenty:

 • dokument potvrzující, že zaměstnavatel dodržuje předpisy týkající se pracovních podmínek zaměstnanců;
 • pracovní povolení pro zaměstnance ze zemí mimo EU, pokud má zaměstnavatel sídlo mimo EU;
 • pracovní smlouva;
 • výplatní pásky či rovnocenné dokumenty všech vyslaných zaměstnanců (v případě vyslání na dobu delší jednoho měsíce);
 • přehled odpracovaných hodin pro všechny odpracované dny;
 • kopie jmenování zástupce ve Francii;
 • dokument potvrzující rozhodné právo vztahující se na smlouvu mezi zaměstnavatelem a zadavatelem;
 • dokumenty svědčící o počtu zakázek a obratu, kterého zaměstnavatel dosáhl;
 • v případě, že je zaměstnanec vyslán na dobu kratší jednoho měsíce, dokument dokládající dodržení minimální mzdy.

Poznámka:

Tyto dokumenty musí být uchovány na místě výkonu práce vyslaného zaměstnance nebo na takovém místě, které je přístupné zástupci jmenovanému zaměstnavatelem.

Jmenování zástupce ve Francii

Český zaměstnavatel musí písemně, a to ve francouzštině, jmenovat svého zástupce ve Francii a uvést při tom:

 • příjmení, jméno, datum a místo narození;
 • e-mailovou adresu a poštovní adresu ve Francii;
 • souhlas dotyčné osoby se jmenováním;
 • dobu, na kterou je dotyčný jmenován (tato doba nesmí být delší než doba, na kterou je zaměstnanec vyslán);
 • místo, kde budou dokumenty uchovány.

Zástupce je povinen:

 • informovat o svém jmenování pracovní inspektory, policii, četníky, finanční a celní úřad;
 • uchovat dokumenty pro případnou kontrolu pracovních inspektorů.

Povinnosti přijímací společnosti

Ověření prohlášení subdodavatele

Zadavatel nebo klient, který zažádal o vyslání zaměstnanců do Francie, musí ověřit, že zaměstnavatel, který pracovníky vysílá, splnil své povinnosti.

Proto ho musí požádat o kopii:

 • ohlášení o vyslání zaměstnanců;
 • dokumentu se jmenováním zástupce ve Francii;
 • formulář potvrzující, že zaměstnanec vyslaný do Francie, se účastní systému sociálního zabezpečení.

Pokud subdodavatel neposkytne kopii ohlášení o vyslání zaměstnanců, musí klient nebo zadavatel do 48 hodin od vyslání oznámit inspektorátu práce přes portál SIPSI místo, kde je služba vykonávána.

Jednotný rejstřík zaměstnanců

Přijímací společnost musí ohlášení o vyslání zaměstnanců zařadit do svého jednotného rejstříku zaměstnanců.

Tento rejstřík musí být přístupný pracovním inspektorům.

Přijímací společnost musí inspektorátu práce zaslat bilanci lidských zdrojů podniku, kde je uvedeno množství:

 • zaměstnanců vyslaných mimo Francii,
 • přijatých pracovníků vyslaných ze zahraničí.

Upozornění týkající se ubytování a pracovních předpisů

Klient nebo zadavatel musí dbát na to, aby zaměstnanci poskytovatele služeb byli ubytováni v důstojných podmínkách.

Ubytování hodnotí kontrolní činitel, případně zaměstnavateli odesílá příkaz ke zlepšení situace. Zaměstnavatel má 24 hodin, aby informoval klienta o opatřeních, jež učinil k vyřešení situace.

Pokud porušování zákona pokračuje, musí se o ubytování zaměstnanců postarat zadavatel.

Pokud subdodavatel nerespektuje pracovněprávní legislativu, kontrolní činitel odesílá příkaz ke zlepšení situace zaměstnavateli a ten musí do 14 dní informovat klienta. Klient má 14 dní, aby zaměstnavatele požádal o ukončení porušování zákona.

Solidární odpovědnost v případě zanedbání povinností

Jestliže pracovní inspektoři informují zaměstnavatele o zanedbání povinností ve věci ubytovacích podmínek, které shledali za nedůstojné, nebo ohledně minimální mzdy stanovené zákonem či smluvně dohodnuté, musí zaměstnavatel situaci bez prodlení vyřešit a klient nebo zadavatel jsou o tom informováni. V případě neexistence právního rámce může být ze strany zaměstnavatele požadováno přerušení výkonu služby nanejvýš na jeden měsíc.

Jestliže kontrolní činitel (pracovní inspektor, úředník soudní policie, daňový nebo celní kontrolor atd.) informuje klienta nebo zadavatele o nezaplacení minimální mzdy stanovené zákonem či smluvně dohodnuté, musí klient nebo zadavatel svému smluvnímu partnerovi nebo přímému či nepřímému subdodavateli písemně nakázat, aby tuto situaci neprodleně vyřešil.

Jestliže dojde k zanedbání těchto povinností, klient nebo zadavatel musí ze solidarity k zaměstnavateli vyslaného pracovníka, pokud neodstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vyplatit mzdu, přídavky a dlužené závazky.

Pokud hledáte svého zástupce ve Francii či máte nějaký dotaz, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Neváhejte s námi sdílet vaše poznámky a postřehy.